Month: August 2017

(Thế 100% các hình cá chết ở qui mô lớn minh họa cho “thảm họa Formosa” đăng trên các báo ở Việt Nam đều được “đạo” từ báo nước ngoài vì ở Việt Nam không có lấy 1 tấm hình cá chết nhiều cho nó “ấn tượng” thì sao không thấy “cộng đồng mạng”

(Thế 100% các hình cá chết ở qui mô lớn minh họa cho “thảm họa Formosa” đăng trên các báo

Continue reading