Có người hỏi một người nông dân: “Có trồng lúa mạch không

Có người hỏi một người nông dân: “Có trồng lúa mạch không?”.
Người nông dân trả lời: “Không, tôi sợ trời sẽ không mưa”.
Người kia lại hỏi: “Vậy anh có trồng cây bông không?”.
Người nông dân trả lời: “Không, tôi sợ sâu sẽ ăn nó mất”.
Người kia lại hỏi: “Vậy anh trồng gì?”.
Người nông dân đáp: “Không trồng gì cả, tôi muốn an toàn”.
Kết luận: Một người không tình nguyện bỏ ra, không tình nguyện mạo hiểm, thì “không làm nên trò trống gì” đối với anh ta mà nói là chuyện quá hiển nhiên.
Bởi vì bạn đã không “Hành động”
nên mới không “Có” điều bạn muốn
Hay bạn chờ “ĐỦ”
điều bạn muốn bạn ” Sẽ” Hành động
Ps: hoặc là bạn đúng hoặc là Bạn Có kết quả đúng