Ở tuổi ngoài 35

Ở tuổi ngoài 35, mỗi ngày trôi qua rất nhẹ nhàng bằng việc bắt đầu ngày mới bằng bản piano (tạo sinh khi), kết thúc ngày bằng bài sáo (giải phóng năng lương), bù đắp lại thời trai trẻ luôn phải chạy như ma đuổi cho 2-3 jobs trong 1 ngày. :v :v :v
(Beethoven Fur Elise, Piano)