Version 2017

Version 2017 – Black and White! Chọn một tấm mang phong cách giản dị.
Giá trị theo đuổi 2017
1. Cầu thị (Sự học giống như chèo thuyền ngược nước, không tiến sẽ phải lùi)
2. Chuẩn mực (CHUẨN MỰC và KẾT QUẢ trong công việc của bạn nói với cả thế giới bạn là ai)
3. Chấp nhận (Trân trọng sự khác biệt)
4. Yêu thương (Yêu thương đúng cách)
5. Dẫn dắt (Tạo nên sự thay đổi)
Media: Tuấn Danh
Studio: TGM CORP
See Translation